Photo Koishikawa Kōrakuen Garden

Koishikawa Kōrakuen Garden, Tokyo